Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Žmogus iš Berlino atsiuntė šituos video. Keturi video sudėti į vieną

 

 

Apollo 17 and  mission Apollo 20- Erased from NASA records

„Apollo 17“ ir „Apollo 20“ misija  ištrinta iš NASA įrašų

 

 

 

UFO over river in Italy
This is a better version of the UFO over a river in Italy with clearer closeups and natural sounds of nature around it before music was put to it.
Sometime people do not consider all the possible unusual facts about a subject and therefore make skeptical, incorrect conclusions. Read and consider the details below and tell me what you think of it now.
Valcellina , province of Pordenone. The exceptional video shot by an unknown video amateur near a military base dates back to 2003 . The filming, taken in broad daylight and without background noise, is delivered to the ufologist Antonio Chiumiento in a package with the words I am afraid of it . The object with a classic disc shape seems to explore the area hovering gently at a height of about 8 meters, approximately 26 feet high, then it moves away at enormous speed, estimated at 20,000 kilometers per hour. That is approximately 12,437,000 miles per hour.
Before being released, the video was carefully examined by a team of engineers and was authentic at least from the point of view of digital tampering. it was released by local TV stations and subsequently by Studio Aperto. The video of the UFO on the Vajont is certainly one of the most interesting ever shot.
Notice that the size of the ship against the back tower shows it to be big enough for beings to be inside. The light and shadows of reflection on the ship are to exact by the sunlight in the area to be CGI. The movement of turning,  pods opening and closing on the top and bottom for anti-gravitational stabilizing and extremely fast speed going away and disappearing are to fast by common physics in nature to be usually thought of in such exact detail to be designed in CGI or a drone. The camera man is wobbling the video and not focusing on exactly which direction it disappeared at the end near the bridge showing that it was not planned on a stable stand and that he was surprised by it when filming it.
All these logical factors give it credibility and prove that whether it is alien made or man made by reverse engineering of alien technology it is a TRUE UFO anti-gravity vehicle...............................................................................................................

NSO virš upės Italijoje
Tai yra geresnė NSO virš Italijos upės versija su aiškesniais vaizdais ir natūraliais gamtos garsais aplink ją, prieš pradedant muziką.
Kartais žmonės nesvarsto visų įmanomų neįprastų faktų apie objektą ir todėl daro skeptiškas, neteisingas išvadas. Perskaitykite ir apsvarstykite toliau pateiktą informaciją ir papasakokite, ką dabar apie tai galvojate.
Valcellina, Pordenone provincija. Išskirtinis vaizdo įrašas, kurį nufilmavo nežinomas vaizdo mėgėjas netoli karinės bazės, datuojamas 2003 m. Filmavimas, nufotografuotas dienos šviesoje ir be foninio triukšmo, ufologui Antonio Chiumiento pristatomas pakuotėje su žodžiais, kurių bijau. Atrodo, kad objektas, turintis klasikinę disko formą, tyrinėja aplinką, švelniai sklindantį maždaug 8 metrų aukštyje, maždaug 26 pėdų aukštyje, tada jis tolsta didžiuliu greičiu, apskaičiuotu 20 000 kilometrų per valandą greičiu. Tai yra maždaug 12 437 000 mylių per valandą.
Prieš išleisdamas vaizdo įrašą, jį atidžiai apžiūrėjo inžinierių komanda ir jis buvo autentiškas bent jau skaitmeninio klastojimo požiūriu. jį išleido vietinės televizijos stotys, vėliau - „Studio Aperto“. NSO vaizdo įrašas „Vajont“ tikrai yra vienas įdomiausių kada nors nufilmuotų.
Atkreipkite dėmesį, kad laivo dydis pagal galinį bokštą rodo, kad jis yra pakankamai didelis, kad būtybės galėtų būti viduje. Šviesos ir šešėlių atspindys laive yra tiksliai saulės spindulių toje vietoje, kur turi būti CGI. Pasisukimas, ankšties atidarymas ir uždarymas viršuje ir apačioje, kad būtų stabilizuota antigravitacinė jėga, ir ypač greitas greitis, praeinantis ir išnykstantis, yra įprastas fizikos pobūdis, todėl paprastai apie tai reikia galvoti taip tiksliai, kad būtų sukurta CGI arba ir dronas. Kameros vyras banguoja vaizdo įrašą ir nesigilina į tiksliai, kuria kryptimi jis dingo gale prie tilto, parodydamas, kad jis nebuvo suplanuotas ant stabilaus stendo ir kad jį nustebino jį filmuodamas.
Visi šie loginiai veiksniai suteikia patikimumo ir įrodo, kad nesvarbu, ar tai svetima, ar žmogaus sukurta pagal atvirkščią inžineriją, ar svetima technologija, tai yra TIESA UFO transporto priemonė su gravitacija.

Aprašymas Lietuvių  kalba . Vertė Klajūnas  

 

 

Ar prieš mūsų civilizaciją buvo kita civilizacija?
Ar buvo žemėje pramoninė civilizacija iki žmonijos atsiradimo? Ir jeigu buvo, kaip gauti apie ją informacijos? Kokius pėdsakus tokia civilizacija būtų palikusi ir ar būtų įmanoma juos aptikti mūsų dienomis? Mūsų visatai yra 13, 8 milijardų metų, o sudėtingi gyvi organizmai žemėje atsirado prieš 400 milijonų metų. Pasak kai kurių vertinimų, žmonės atsirado maždaug prieš 300 000 metų. Tai palieka labai didelį laiko tarpą kitoms protingoms rūšims išsivystyti ir išnykti žemėje iki mūsų atsiradimo. Visai įmanoma, kad tokia civilizacija iš tikro egzistavo. Ir turi būti įmanoma rasti jos egzistavimo įrodymų. Kokios užuominos padėtų šiose paieškose? Žmonės gali būti ne pirma protinga gyvybės rūšis išsivysčiusi šioje planetoje. Tačiau jeigu prieš kokius 100 milijonų metų egzistavo kita protinga rūšis, visi įrodymai mūsų laikais būtų prarasti. Kai kurie tyrinėtojai tai vadina Silurijos hipoteze, pavadinta reptilinių driežų rūšies vardu iš filmo „Daktaras Kas“. Akivaizdu, kad jeigu tokia civilizacija egzistavo, turėtume rasti fizinių artefaktų arba bent fosilijų. Tai būtų reikšmingi senovinės civilizacijos įrodymai, tačiau mokslininkai abejoja ar tokių kada nors rasime. Dabarties miestai padengia mažiau nei 1 proc. žemės sausumos. Todėl senovės atitinkamus miestus paleontologams rasti yra gana sunku. Ir tik nedidelė gyvų organizmų dalis virsta fosilijomis. Iš visų dinozaurų, kurie kadaise gyveno žemėje, buvo rasti tik keli tūkstančiai pilnai išlikusių egzempliorių fosilijų. Tačiau yra kitos rūšies įrodymų, kurie gali išlikti ilgą laiką. Tyrinėtojai tai vadina senovės civilizacijos cheminiu pėdsaku. Užtenka pažiūrėti į žmonių veiklą, kad suprastume ką tai reiškia. Pavyzdžiui, žmonija sudegina didelį kiekį iškastinio kuro. Į atmosferą išmetame 500 milijardų tonų anglies, kuri jau pakeitė anglies ciklą tokiu būdu, kad tai įrašyta į anglies izotopų mėginius. Tokių pačių anglies pikų radimas praeityje galėtų reikšti pramoninę civilizaciją. Žemės ūkis taip pat sukelia ilgalaikius pokyčius planetoje. Azotinės trąšos iškasenose gali būti aptinkamos daugybę milijonų metų. Nors patys senoviniai pastatai milijonus metų neišliktų, tačiau kai kurios medžiagos galėtų išlikti. Žmonės sukūrė tokių sintetinių molekulių kaip plastikas, todėl hipotetinė senovės civilizacija taip pat galėjo tai padaryti. Taip pat įmanomas branduolinis pėdsakas, po civilizacijos žlugimą sukėlusio branduolinio karo. Jeigu ką nors panašaus rastume iškasenose, tai būtų tvirtas ikižmogiškos civilizacijos įrodymas. Peržiūrėjus kelis staigius geologinius įvykius per paskutinius 380 milijonų metų, tyrinėtojai teigia, kad nei vienas jų neatitinka technologijos požymių. Nėra jokių Silurijos ar kitos panašios civilizacijos įrodymų, nors to pilnai atmesti negalėtume. Reikalas tas, kad mūsų pramoninė civilizacija gali būti unikali net visatoje. Tačiau labiau intriguojanti galimybė yra ta, kad mūsų civilizacija tik viena iš daugelio, galbūt milijonų kitų.

 

 

Aprašymas Lietuvių kalba. Vertė ir parašė  Klajūnas  

 

Kas atsitiktų, jeigu rytoj mus aplankytų ateiviai?
Ar esame visatoje vieni? Su daugiau negu milijardu galaktikų matomoje dalyje ir bent 500 milijardų
planetų vien Paukščių tako galaktikoje, jums neatrodo, kad nežemiška gyvybė jau turėjo būti
atrasta? Net jeigu nedidelis šių planetų procentas turėtų protingą gyvybę, būtų dešimtys tūkstančių
nežemiškų civilizacijų kosmose. Tačiau kol kas nė vienos nematėme. Kur visi dingę? Laužome
galvą, kodėl jie taip ilgai neatvyksta. Tačiau ką manytumėte, jeigu pasakyčiau, kad net draugiškiausi
ateiviai sunaikintų visą mūsų civilizaciją visiems laikams? Tai yra KAS JEIGU klausimas. O
atsitiktų štai kas, jeigu rytoj mus aplankytų ateiviai. Savo teorijas taikome visai visatai. Tikime, kad
ateiviai mus turi lankyti, nors patys neaplankėme net kaimyninių planetų. Tikime, kad jie turėjo tiek
kartų daugiau laiko technologiniam progresui, kad kosminės kelionės jiems įmanomos. Taigi, štai,
jie čia su savo spindinčiais ateiviškais erdvėlaiviais, skriejančiais mums virš galvų. Ką darytume?
Kiek žinome, jokia planetos vyriausybė neturi ateivių sutikimo grupės, jeigu ateiviai staiga
pasirodytų virš horizonto. Bet pabandykite išlikti ramūs. Tarkime, kad ateiviai būtų labai mandagūs
ir prieš įsibraudami į mūsų planetos erdvę pasiųstų signalą. To iš karto nesužinotumėte. Bent jau kol
kelios observatorijos, valdomos skirtingų organizacijų, patvirtintų tą signalą. Taigi, tarkime, ateiviai
jau čia. Dabar tai žinote. Gavote šią šokiruojančią naujieną per TV. „NASA oficialiai patvirtino, kad
ateivių kosminis laivas aptiktas Saulės sistemoje...“ „Visatoje mes ne vieni...“ Agentūros ir
valstybės pradėtų bendradarbiauti greitai bandydamos įvertinti pavojaus mastą. Jie pasikviestų
lingvistikos, psichologijos, karo, biologijos ekspertus, ir duotų užduotį jiems užmegzti pirmą
kontaktą su ateiviais. Ekspertų grupės įrašytų visas sąveikas, kad galėtų išanalizuoti paprastus
ateivių gestus ir garsines reakcijas. Tai padėtų įvertinti ar ateiviai atvyko su taikiais tikslais ar turi
piktų kėslų. Kai kurie žmonės mano, kad kalbėti turėtų religiniai lyderiai. Mano įsitikinimu ateiviai
mūsų kalbų mokykloje nesimokė, todėl linkiu sėkmės susišnekėti su jais... Kol planetos protingiausi
lyderiai bandytų išsiaiškinti ateivių ketinimus, kiek tai įmanoma, jūs būtumėte... Palaukite ar
nesmalsu sužinoti kaip ateiviai galėtų atrodyti? Kai kurie evoliucijos ekspertai tvirtina, kad
dauguma baltymų ar DNR yra tokie patys nesvarbu iš kurios visatos vietos esate. Jeigu tai tiesa,
ateivių evoliucija būtų panaši į žmonių. Turėtų dvi akis, kurių padėtis netoli smegenų; kaip mes
vaikščiotų žeme ir turėtų bent dvi kojas judėjimui; tris pirštus, kad galėtų naudotis įrankiais. Visgi
jeigu kai kurios žemės gyvybės formos atrodo kaip aštuonkojai, pabandykite įsivaizduoti kažką
panašaus iš kitos planetos. Tuo tarpu žemėje, kol vyriausybės tartųsi dėl veiksmų plano, žiniasklaida
teiktų nuolatines naujienas. Jums patartų likti namie ir laukti tolesnių instrukcijų. Būtų sunku
atsirinkti kur tikros naujienos, o kur ne, tačiau patartume neužkibti ant melagingų Facebook
„pasaulio pabaigos“ naujienų ir likti ramiais. Patartume atsisakyti noro susirinkti savo daiktus ir
patraukti į kalnus. Tuo tarpu vyriausybės ir organizacijos keistųsi informacija apie kontaktus su
ateiviais. Nuo čia įvykiai galėtų pasukti keletu skirtingų kelių. Pirmiausia, galime nesulaukti jokio
garsinio arba vaizdinio atsakymo. Visiškai nieko. Tai galėtų reikšti bet ką: nuo ateivių erdvėlaivyje
nėra jokių ateivių; iki ateiviai laukia pastiprinimo, kad galėtų mus pačirškinti. Kita galimybė, kad
ateiviai atsakė ir pabandė komunikuoti nenaudodami ginklų. Negaliu nieko pasakyti apie jų galimus
ketinimus. Visai įmanoma, kad jie nori mumis atsikratyti ir pasiimti žemę sau. Dėl kalbos barjero
mums bendrauti su jais gali sektis ne kaip. Pradėtų augti įtampa. Mums būtų šakės. Turint galvoje,
kad jie turi technologiją atkeliauti iki žemės, taip pat labai tikėtina, kad jie gali turėti labai aukštų
technologijų ginklus. Civiliai, labai tikėtina, pradėtų panikuoti. Tuo tarpu vyriausybės aktyvuotų
savo branduolinį arsenalą. Tai mūsų galingiausias ginklas prieš ateivius. Bent jau mums taip atrodo.
Gali paaiškėti, kad ateiviai reaguoja į kokias nors medžiagas žemėje, prie kurių mes esame įpratę.
Pavyzdžiui, jeigu jų oda ištirptų susilietusi su vandeniu. Tada gintis nuo jų būtų labai paprasta.
Žinoma, nesakau kad ateiviai būtinai atneštų į žemę pasaulio pabaigą. Jie gali nelinkėti mums nieko
blogo. Tačiau jeigu kokie nors pavojingi mikroorganizmai kosmosu atkeliautų į žemę, žmonės gali
neturėti natūralaus imuniteto nežemiškiems mikrobams. Taip jie galėtų lėtai išnaikinti mūsų rūšį.
Kita vertus, jeigu ateiviai čia atvyktų ne susidraugauti – mus sunaikintų nespėjus pasiūlyti taiką tarp
protingų gyvybės formų. Bet kokiu atveju, esame nepasiruošę sutikti lankytojus iš kitų planetų.
„Pirmam kontaktui“ turėtume pasiruošti geriau. Arba galėtume įsiveržti į nežemiškus pasaulius
prieš tai padarius jiems. Tačiau tai tema kitam KAS JEIGU.

 

Turi komentarų? Laukiame jų mūsų diskusijų forume!

Visos teisės saugomos © 2021 Ufologija.lt Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką Ufologija.lt administratoriaus sutikimą.